அக்டோபர் 14 புரட்டாசி 28 பஞ்சாங்கம்

அக்டோபர் 14 புரட்டாசி 28 பஞ்சாங்கம் தமிழ் தேதி : புரட்டாசி 28ஆங்கில தேதி : அக்டோபர் 14கிழமை : வியாழக்கிழமை / குரு வாஸரம் வருடம் : ப்லவஅயனம்: தக்ஷிணாயனேருது : வர்ஷ “அக்டோபர் 14 புரட்டாசி 28 பஞ்சாங்கம்”