உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்

உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம் (முதலில் ஆசமனம்) ஓம் அச்யுதாய நமஹ; ஓம் அனந்தாய நமஹ; ஓம் கோவிந்தாய நமஹ. கேசவ – நாராயண (கட்டைவிரலால் இரு கன்னத்திலும் தொடவும்).மாதவ – கோவிந்த (மோதிர “உத்தராயண புண்ய கால தர்ப்பணம்”