ஜனவரி 02 மார்கழி 18 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 10 கார்த்திகை 24 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 10 கார்த்திகை 24 பஞ்சாங்கம் தமிழ் தேதி : கார்த்திகை 24ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 10கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை /ப்ருகு வாஸரம் வருடம் : ப்லவஅயனம்: தக்ஷிணாயனேருது : ஶரத் ருதுமாதம்:வ்ருஶ்சிகபக்ஷம் “டிசம்பர் 10 கார்த்திகை 24 பஞ்சாங்கம்”