ஶ்ராத்தம்

தனுர் ரவி புண்யகால தர்ப்பணம் –

இந்த பதிவில் மூன்று வேதத்திற்கும் தனித்தனியாக தனுர் ரவி புண்யகால தர்ப்பண மந்திரங்கள் பிடிஎப் வடிவில் இணைத்துள்ளேன்.