மேஷ விக்ஷு புண்யகால தர்ப்பணம்

ரிக் வேத புண்யகால தர்ப்பணம்

யஜூர் வேத புண்யகால தர்ப்பண சங்கல்பம்

சாம வேத புண்யகால தர்ப்பணம்

About Author

உங்கள் கருத்துகள்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.