ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 06 கார்த்திகை 20 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : கார்த்திகை 20ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 06கிழமை : திங்கட்கிழமை / இந்து வாஸரம் வருடம் : ப்லவஅயனம்: தக்ஷிணாயனேருது : ஶரத் ருதுமாதம்:வ்ருஶ்சிகபக்ஷம் : ஸுக்ல பக்ஷம்திதி : த்விதீயை “டிசம்பர் 06 கார்த்திகை 20 பஞ்சாங்கம்”