ஜனவரி 03 மார்கழி 19 பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 28 மார்கழி 13 பஞ்சாங்கம்

தமிழ் தேதி : மார்கழி 13ஆங்கில தேதி : டிசம்பர் 28கிழமை : செவ்வாய்கிழமை / பௌம வாஸரம் ஷண்நவதி – அன்வஷ்டகா வருடம் : ப்லவஅயனம்: தக்ஷிணாயனேருது : ஹேமந்த ருதுமாதம்:தநுர்பக்ஷம் : “டிசம்பர் 28 மார்கழி 13 பஞ்சாங்கம்”