பத்துப் பொருத்தங்கள்

பத்துப் பொருத்தங்கள் பற்றிய ஒரு விளக்கம்

தினம், கணம், மஹேந்திரம், ஸ்த்ரீ தீர்க்கம், யோனி, ராசி, ராசி அதிபதி, வசியம், ரஜ்ஜு, வேதை இவை பத்துப் பொருத்தங்கள் (நாடி, விருக்ஷம் இதையும் சேர்த்து 12 பொருத்தங்கள்)

ஜாதக பொருத்தம்

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 3

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி – முதல் இரு பகுதிகள் தசா சந்தி : ஆண் பெண் ஜாதங்களில் தசைகள் புத்திகளை கணக்கிட வேண்டும். ஒருவருடைய தசை முடிந்து அதற்கு 11மாதங்களுக்குள் இன்னொருவர் தசை “ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 3”

ஜாதக பொருத்தம்

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 2

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி – முந்தைய பகுதியை படிக்க தோஷங்கள் நம்மை ரொம்பவே பயமுறுத்தும் விஷயம் இந்த தோஷங்கள். செவ்வாய் தோஷம், ராகு தோஷம், சர்ப தோஷம், பித்ரு தோஷம் இப்படி லக்னம், “ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 2”

ஜாதக பொருத்தம்

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 1

ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? பொதுவா பொருத்தங்கள் பார்ப்பது என்பது நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த 10 வித பொருத்தங்கள் மட்டுமே என பலர் நினைக்கின்றனர். இந்த பத்து பொருத்தங்களை மட்டும் கொண்டு முடிவு செய்ய “ஜாதக பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? – 1”