திருமதி கீதா சாம்பசிவம்

திருமதி கீதா சாம்பசிவம்

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-13

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பாடல்கள் பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்அங்கம் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்தலினால்எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும்...

Read more

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-12

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பாடல்களை படிக்க பதிவுகளை உடனுக்குடன் பெற ஆர்த்த பிறவித்துயர் கெடநாம் ஆர்த்தாடும்தீர்த்தன்நல் தில்லைச் சிற்றம்பலத்தே தீயாடும்கூத்தன் இவ்வானும்...

Read more

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-11

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி! - முந்தைய பாடல்களை படிக்க மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக்கையாற் குடைந்து குடைந்துன் கழல்பாடிஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோங்காண் ஆரழல்போற்செய்யாவெண் ணீறாடீ...

Read more

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி! 10

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பதிவுகளை படிக்க பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருண்முடிவேபேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன்வேதமுதல்...

Read more

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-9

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!- முந்தைய பதிவுகளை படிக்க முன்னைப்பழம்பொருட்கும் முன்னைப்ப்பழம்பொருளேபின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப்பெற்றியனேஉன்னைப்பிரானாகப் பெற்ற உன் சீரடியோம்உன்னடியார் தாள் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்அன்னவரே...

Read more

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-8

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பாடல்களை படிக்க திருவெம்பாவை எட்டாம் நாள் கோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகெங்கும்ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண்சங்கெங்கும்கேழில் பரஞ்சோதி...

Read more

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-7

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-7

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பதிவுகள் திருவெம்பாவை ஏழாம் நாள் அன்னே இவையும் சிலவோ பலஅமரர்உன்னற்கரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்சின்னங்கள் கேட்பச் சிவன் என்றே...

Read more

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-6

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பதிவுகளைப் படிக்க திருவெம்பாவை ஆறாம் நாள் மானே நீ நென்னலை நாளை வந்துங்களைநானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமேபோன...

Read more

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-5

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி முந்தைய பதிவுகளைப் படிக்க திருவெம்பாவை ஐந்தாம் நாள் மாலறியா நான்முகனும் காணா மலையினை நாம்போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்களே பேசும்பாலூறு தேன்வாய்ப்...

Read more

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-4

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பதிவுகளை படிக்க ஒண்ணித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோவண்ணக்கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோஎண்ணிக்கொ(டு) உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப்போக்காதேவிண்ணுக்கு...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.