Threads by Instagram

Threads by Instagram

இந்த செயலியில் நீங்கள் சேர , உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கவுண்ட் இருக்க வேண்டும். இதற்கென தனி கணக்கை உருவாக்க இயலாது. ஏற்கனவே இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு இருந்தால் சேர்ந்து கொள்ள இயலும். அதே போல் , இன்ஸ்டாவில் என்ன உபயோகிப்பாளர் பெயர் உள்ளதோ அதையேதான் இங்கும் உபயோகிக்க முடியும்.

Add music to photos – Instagram

எல்லா செயலிகளுமே புதிது புதிதாய் வசதிகள் ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கின்றன. சில மாதங்கள் புதிதாய் எந்த வசதியும் வராவிடில் தர வரிசையில் அவர்கள் பின்தங்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றனர். “Add music to photos – Instagram”