Tag: திருவெம்பாவை

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-13

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பாடல்கள் பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்அங்கம் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்தலினால்எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்தபொங்கு மடுவில் புகப் பாய்ந்து பாய்ந்துநம்சங்கம் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்தார்ப்பக்கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் ...

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-12

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பாடல்களை படிக்க பதிவுகளை உடனுக்குடன் பெற ஆர்த்த பிறவித்துயர் கெடநாம் ஆர்த்தாடும்தீர்த்தன்நல் தில்லைச் சிற்றம்பலத்தே தீயாடும்கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும்காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடிவார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்ஆர்ப்பரவம் செய்ய அணிகுழல்மேல் ...

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-11

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி! - முந்தைய பாடல்களை படிக்க மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக்கையாற் குடைந்து குடைந்துன் கழல்பாடிஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோங்காண் ஆரழல்போற்செய்யாவெண் ணீறாடீ செல்வா சிறுமருங்குல்மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளாஐயாநீ ஆட்கொண் டருளும் விளையாட்டின்உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் ...

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி! 10

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பதிவுகளை படிக்க பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருண்முடிவேபேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன்வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும்ஓத உலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன்கோதில் குலத்து அரன் தன் கோயில் ...

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-9

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!- முந்தைய பதிவுகளை படிக்க முன்னைப்பழம்பொருட்கும் முன்னைப்ப்பழம்பொருளேபின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப்பெற்றியனேஉன்னைப்பிரானாகப் பெற்ற உன் சீரடியோம்உன்னடியார் தாள் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அவருகந்துசொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோம்இன்னவகையே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்என்ன குறையும் இலோமேலோர் ...

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-8

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பாடல்களை படிக்க திருவெம்பாவை எட்டாம் நாள் கோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகெங்கும்ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண்சங்கெங்கும்கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணைகேழில்விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோவாழிஈ தென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோஊழி ...

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-7

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-7

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பதிவுகள் திருவெம்பாவை ஏழாம் நாள் அன்னே இவையும் சிலவோ பலஅமரர்உன்னற்கரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்சின்னங்கள் கேட்பச் சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய்தென்னா என்னாமுன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்என்னானை என் அரையன் இன்னமுதென் றெல்லோமும்சொன்னோம் கேள் ...

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-6

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பதிவுகளைப் படிக்க திருவெம்பாவை ஆறாம் நாள் மானே நீ நென்னலை நாளை வந்துங்களைநானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமேபோன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோவானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்தானே வந்தெம்மைத் தலையளித்தாட்கொண்டருளும்வான்வார் கழல்பாடி வந்தோருக்குன் ...

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-5

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி முந்தைய பதிவுகளைப் படிக்க திருவெம்பாவை ஐந்தாம் நாள் மாலறியா நான்முகனும் காணா மலையினை நாம்போலறிவோம் என்றுள்ள பொக்கங்களே பேசும்பாலூறு தேன்வாய்ப் படிறீ கடைதிறவாய்ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான்கோலமும் நம்மையாட்கொண்டருளிக் கோதாட்டும்சீலமும் பாடிச் சிவனே சிவனேயென்றுஓலம் ...

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி!-4

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் சோதி - முந்தைய பதிவுகளை படிக்க ஒண்ணித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோவண்ணக்கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோஎண்ணிக்கொ(டு) உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப்போக்காதேவிண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழுப்பொருளைக்கண்ணுக்கு இனியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்உள்நெக்கு நின்றுருக யாம் மாட்டோம் ...

Page 1 of 2 1 2

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.