MS Paint redesigned and Android Support in Windows 11

விண்டோஸ் முதல் பதிப்பு வந்ததில் இருந்து இன்னும் தொடர்ந்து இருக்கும் ஒரு சில மென்பொருட்களில் MS Paint முக்கியமான ஒன்று. விண்டோஸ் 10 வந்த புதிதில் இந்த மென்பொருளை நீக்கி விட்டு அதற்கு பதில் “MS Paint redesigned and Android Support in Windows 11”