Dark mode in Notepad

Dark mode in Notepad – Windows 11

நோட்பேட் விண்டோஸ் 98ல் இருந்தே தொடர்ந்து இருந்தவரும் சில மென் பொருட்களில் ஒன்று. அப்பொழுது இருந்து இப்பொழுது வரை பெரிதாய் மாற்றமும் வந்ததில்லை. ஆனால் விண்டோஸ் 11 வந்த பிறகு இதிலும் ms paint “Dark mode in Notepad – Windows 11”